Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Cookie részletek Rendben

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Érintettek megismerhessék a www.kukukk.hu webáruház (továbbiakban Webáruház) adatvédelmi és adatkezelési politikáját, tájékoztatást kapjanak az alkalmazott adatkezelési gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az Érintettek által megadott adatok kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ezen adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: KUKUKK BABY KFT.

Kapcsolattartó neve: Román Krisztina

Székhely: 2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám körút 5/A.

Adószám: 24803481-2-13

EU Adószám: HU24803481

Cégjegyzékszám: 13­09-187036

Kapcsolattartó telefonszám: 36-30-311-5911

E-mail: info@kukukk.hu

 

Fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy videofelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujjlenyomat) rögzítése is.

 

Az adatkezelő által kezelt adatkörök

A Webáruház honlapján történő regisztráció, illetve megrendelés folyamán az Érintettek megadják személyes adataikat, melyeket az alábbi kategóriákban kezel adatkezelő:

 • Kapcsolati adatok: teljes név, e-mail, telefonszám, jelszó, továbbá a megrendelés teljesítéséhez, az ezzel összefüggő kapcsolattartáshoz és az esetlegesen felmerülő garanciális kérdések kezeléséhez szükséges adatok.
 • Számlázási adatok: név, cím, valamint a számla kiállításához szükséges egyéb adatok
 • Szállítási adatok: név, cím, valamint a szállítás teljesítéséhez szükséges egyéb adatok

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, tárolási határidők

Az elküldött megrendelések teljesítésével, számlázással és szállítással kapcsolatos személyes adatok kezelése esetén a Webáruház adatkezelésének célja a megrendelésben vállalt kötelezettség teljesítése, az ehhez szükséges kapcsolattartás. Ezen adatkezelés jogalapja a törvényi kötelezettségnek való megfelelés.

Mivel a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, a megrendelésnél megadott adatok törlése ezen időtartam végén történik.

A Webáruház részére a honlapon egyedi üzenet küldhető, az itt megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az üzenek elküldése előtt az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása checkbox kipipálásával az Érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ezen adatok kezeléséhez. Az adatkezelő célja ebben az esetben az kapcsolattartás, a kért információ megadása, az esetlegesen bejelentett panasz kezelése.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések körébe tartozó személyes adatokat adatkezelő jogosult az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolni. A korábban adott hozzájárulás visszavonható az adatkezelőnek az info@kukukk.hu címre küldött e-mailben, vagy a honlapon keresztül a kapcsolat menüpontban elérhető üzenetküldéssel.

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a fent felsorolt célokon kívül más célra nem használjuk fel, direkt marketing célú megkereséseket nem indítunk, üzeneteket nem küldünk.

 

Az Érintett jogai

Az Érintett az adatkezelőhöz fordulhat annak érdekében, hogy tájékoztassa őt személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, a jogszabály által előírt kötelező adatkezelés kivételével igényelheti adatkezelőtől személyes adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását, továbbá joga van az adathordozhatósághoz.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy megismerhesse a személyes adataival kapcsolatos adatkezelés részleteit, ideértve az alábbi információkat:

 • mely személyes adatait kezeli adatkezelő
 • milyen célból
 • azokhoz ki férhet hozzá
 • kinek továbbítják
 • a tárolás tervezett időtartamát, vagy ha ez nem ismert, akkor ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

A tájékoztatás alapesetben ingyenes, költségtérítést az adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatok korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Ha az adatkezelés korlátozását az Érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a róla tárolt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta). Ezen jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont szerinti jogalapok alapján történik az adatkezelés].

Tiltakozáshoz való jog

Megilleti a tiltakozás joga az Érintettet abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják a személyes adatok további kezelését, adatkezelő erről tájékoztatja az Érintettet.

 

Személyes adataival kapcsolatos kérdéssel, vagy a fent felsorolt bármely jog gyakorlásával kapcsolatban az adatkezelőhöz fordulhat az info@kukukk.hu e-mail címen, illetve ugyanezeken az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Az Érintett az adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Honlap: naih.hu
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt keresetet nyújthat be az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy a Budapest Környéki Törvényszékhez:

 • Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
 • Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 175
 • Honlap: www.budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
 • E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu

 

Személyes adatok biztonsága

A Webáruház gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását. Az adatokat egy, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető, biztonságos szerveren tárolja. A személyes adatokat kizárólag olyan rendszerekben kezeljük, amelyek megfelelő technikai és szervezeti védelmet biztosítanak.

 

Személyes adatok továbbítása

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag az alább felsorolt esetekben és céllal továbbítja:

A megrendelés kiszállítása érdekében a szerződött csomagszállító partner részére az Érintett nevét, címét és elérhetőségét valamint utánvét esetén a fizetendő összeget. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, az átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Csomagküldő partnerünk:

 • a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Adószám: 12369410-2-44
 • e-mail: info@gls-hungary.com

A törvénynek való megfelelés érdekében adatkezelő a számlázáshoz és könyveléshez szükséges adatokat átadja a szerződött könyvelő cég számára:

 • Cég neve: ikönyvelés Kft.
 • Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.
 • Adószám: 13685157-1-12

Peres ügyekben Érintett személyes adatokhoz a titoktartás kötelezettsége mellett hozzáférhet a Webáruház ügyvédje:

 • Réti István
 • Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
 • e-mail: dr.reti@invitel.hu

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Webáruház a hatóság pontos céljának és a szükséges adatoknak az ismeretében köteles személyes adatot átadni az adott hatóság részére, de csak annyit és olyan mértékben, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Egyéb rendelkezések

Az Érintett személyes adatainak adatkezelő számára történő átadásáért az adatok valódiságáért az Érintett tartozik felelősséggel. Az Érintett elismeri, hogy az adatok megadásakor, megrendeléskor az általa megadott adatokat a megadott email címről saját maga közölte.

Az Érintett kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a továbbítást és a feldolgozást is) adott hozzájárulása a megrendelések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az Érintett tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, vagy feldolgozásához adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonja, úgy rendeléseinek teljesítése lehetetlenné válhat.

Amennyiben adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a fent felsoroltakon kívül eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen tájékoztatót előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Webáruház használatával, megrendelés elküldésével az Érintett ráutaló magatartással a módosított tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.